صفحه اصلی |   نقشه سایت
 
 
 
   
 
 
 

     


● نرم افزار حسابداری مالی اُرُد


حسابداری شعب: تعریف شعب بصورت نامحدود در یك دوره مالی.
تعریف ساختار كدینگ مالی مشترك در تمامی شعب و ساختار كدینگ متفاوت در شعب.
دسترسی به اطلاعات دوره‌های مالی مختلف در كلیه فرم ها بدون نیاز به انتخاب دوره مالی در هنگام ورود به برنامه.
امكان تعریف پیش‌فرض دوره مالی فعال.
دسترسی و استخراج اطلاعات در تمامی فرم های نرم‌افزار و گزارشات بصورت تجمیعی و تلفیقی شعب
ساختار كدینگ مالی در سیستم مالی یكپارچه اُرُد جهت تعریف حساب ها در یك ساختار درختی 8 لایه پیش‌بینی شده كه عناوین و طول كد هر لایه توسط كاربر قابل تعریف و تنظیم می‌باشد ایجاد كد سریال می‌تواند اتوماتیك توسط سیستم و یا بصورت دستی توسط كاربر تنظیم گردد.
چهار جدول تفصیلی شناور بصورت جداگانه پیش‌بینی شده كه عنوان هر جدول و طول كد تفصیلی توسط كاربر قابل تنظیم بوده و هر جدول تفصیلی می‌تواند گروه‌بندی های متفاوتی را شامل شده كه امكان تعریف گروه در هر جدول نیز نامحدود می‌باشد.
هر جدول تفصیلی، خود می‌تواند دارای یك ساختار درختی 4 لایه‌ای باشد.
امكان الصاق مدارك به تفصیلی ها به طور مستقل و گزارش گیری از مدارك یك تفصیلی به طور تلفیقی و تجمیعی.
امكان تعریف مشخصه‌ ای یك حساب از جمله كد، عنوان فارسی و انگلیسی، ماهیت و نوع حساب، وضعیت حساب (فعال/‌‌غیر فعال)، شماره پیگیری، كنترل ارزی و مقداری، كنترل اعتبار و بودجه، تاریخ سررسید، تسعیر پذیر، سقف اعتبار و همچنین ارتباط با گروههای تفصیلی و نمایش همزمان كد حساب ها به صورت درختی و كپی گروهی آنها و حتی گرفتن گردش حساب در این فرم وجود دارد.
امكان تعریف مشخصه های یك تفصیلی همانند امكان تعریف حساب به انضمام اطلاعات تكمیلی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و ریز اطلاعات آن نظیر آدرس، تلفن، موبایل، كد پستی، پست الكترونیك، استان و شهرستان و تعریف پرسنل و همچنین ایجاد سقف اعتبار جهت كنترل حساب در زیر سیستم‌ها نظیر كنترل اعتبار سقف مشتری در سیستم خرید و فروش در ضمن هر تفصیلی می‌تواند به زیر سیستم های خاص مرتبط شده و فقط در آن زیر سیستم فعال باشد.
امكان تعریف سند الگو و نمونه جهت كپی كردن آنها در فضای ثبت سند حسابداری.
در سیستم حسابداری مالی امكان تعریف جداول بودجه به صورت فصلی (چهار ستون) و ماهانه (دوازده ستون) وجود دارد.
امكان تعریف جداول تسهیم هزینه و همچنین معرفی مبانی تسهیم كه شامل ضریب، مانده حساب و مقدار می‌باشد سند تسهیم هزینه نیز توسط سیستم مكانیزه ثبت خواهد شد.
جهت ارسال و صدور اسناد حسابداری از زیر سیستم های (خزانه، انبار ، فروش، حقوق و دستمزد و...) فضایی تحت عنوان پیش‌نویس اسناد پیش‌بینی شده كه ابتدا سند زیرسیستم ها در این فضا ایجاد شده و پس از بررسی توسط مسئول مالی در صورت تائید به فهرست اسناد حسابداری اضافه خواهد شد و در صورت ابطال به زیر سیستم مربوطه جهت تغییرات و اصلاح مجدد، عودت می‌شود.
ابزاری مناسب برای دسته بندی حساب ها و همچنین گروه بندی دسته ‌حساب ها جهت اخذ گزارشات صورت های مالی پیش‌بینی شده است.
امكان تعریف جداول تبدیل ارز برای حساب های ارزی.
فضای سند حسابداری متناسب با نیاز مجموعه در فضای مدیریت سیستم قابل تنظیم بوده، بدین معنا كه یك سند حسابداری علاوه بر اجزاء متداول و استاندارد دارای فیلدهای كمكی و همچنین ستون هایی نظیر ارز، مقدار، شماره عطف، تاریخ و فیلدهای اختیاری و می‌باشد كه این ستون ها بر حسب نیاز قابلیت فعال یا غیر فعال كردن توسط كاربر می‌باشند.
جهت افزایش كنترل های داخلی، اسناد حسابداری دارای چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و ثبت نهایی می‌باشند كه امكان تغییر، حذف، چاپ، درج و شماره‌گذاری و همچنین صدور سند اختتامیه در هر یك از این وضعیت‌ها توسط مدیر سیستم قابل تنظیم می‌باشد ضمن اینكه ابزاری جهت محافظت اسناد از اصلاح نیز در سیستم پیش‌بینی شده است (اسنادی كه در بازه حفاظت شده قرار دارد صرف نظر از وضعیت غیرقابل تغییر خواهند بود).
كنترل ماهیت‌های حساب در سطح شعبه اصلی و یا در سطح كلیه شعب در سیستم قابل اجرا می‌باشد.
ارائه امكانات بسیار وسیع در زمان ثبت اسناد حسابداری از جمله تعریف كدینگ حساب و تفصیلی، تعریف گروه های تفصیلی و ارتباط آن با حسابهای معین، جداول تبدیل ارز، فهرست درختی حساب ها، فراخوانی اسناد نمونه، ایجاد سند نمونه، كپی سند حسابداری، درج بین اسناد، ایجاد شرح استاندارد، تراز اتوماتیك سند، مشاهده و الصاق ضمائم سند بصورت مكانیزه، گزارشات سیستم و ...
صدور سند سود و زیان، اختتامیه، انتقال دوره و صدور سند افتتاحیه دوره بعد بصورت مكانیزه انجام می‌پذیرد در هنگام صدور سند سود و زیان ابزار معرفی فعالیت های سازمان و انتصاب سرفصل حساب سود و زیان به فعالیت ها جهت صدور سند سود و زیان به تفكیك فعالیت های سازمان پیش‌بینی شده است.
امكان ایجاد دفاتر مالی نامحدود و همچنیـــــــن دوره های مالی نامحدود از دیگر ویژگی های نرم افزار مالی می‌باشد شما می‌توانید اطلاعات مالی چند شركت با ساختار متفاوت را همزمان روی یك بانك اطلاعاتی نگهداری و بر اساس آن گزارشات مدیریتی را استخراج نمایید.
گزارشات حسابداری در 4 طبقه طراحی شده كه شامل گزارشات مدیریتی، گزارشات مالی، گزارشات حسابداری و سایر گزارشات می‌باشد گزارشات مدیریتی شامل گزارش صورتهای مالی، گزارش ماتریسی، گزارش تجمیعی و مقایسه‌ای بوده كه در بحث تجمیع و مقایسه می‌توان اطلاعات مبتنی برای تعداد نامحدودی سال مالی را اخذ نمود.
در گزارش ماتریسی كاربر می‌تواند در سطر گزارش حسابهای مورد نظر را انتخاب و در ستون گزارش یكی از جداول تفصیلی مورد نظر خود را حتی بر اساس ساختار درختی تعریف شده انتخاب نماید سطح حساب نیز در این گزارش قابل انتخاب میباشد (گروه ، كل ، معین و ) لازم به ذكر است كه این گزارش جهت كنترل پروژه و بهای تمام شده از كاربرد بسیار زیادی برخوردار است.
گزارشات مالی شامل گزارش دفاتر روزنامه، دفتر حساب، دفتر تفصیلی، گزارش جدول بودجه، صورت بودجه، انحرافات بودجه تراز آزمایشی چهار و شش و هشت ستونی با احتساب گردش های مقداری و ارزی، آنالیز ماهانه حساب و گزارش عملكرد مركز و می‌باشد گزارشات حسابداری شامل اسناد حسابداری ، سند ماهانه، گردش سنواتی، گزارش آنالیز عملكرد، تجزیه سنی مانده حساب ، كنترل مانده با ماهیت و كدهای مشابه و روابط كدینگ حساب با جداول تفصیلی می‌باشد.
در كلیه گزارشات سیستم ابزار فیلتر گذاری بر اساس كلیه فیلدهای اطلاعاتی سیستم پیش‌بینی شده است.
امكان حركت لایه‌ای در گزارشات مختلف و مرور حساب ها و عملیات از بالا به پایین و برعكس جهت جستجو در اطلاعات آماری و حتی اطلاعات جزء نیز پیش‌بینی شده است.
امكان ارسال اطلاعات (export) به محیط html , access, text , excel و dbf پیش‌بینی شده است.
ابزار انتقال اطلاعات مالی بین دفاتر مختلف و همچنین ابزاری جهت تجمیع اسناد برای تهیه صورت های مالی تلفیقی نیز پیش‌بینی شده است.
ابزار فرم‌ساز جهت طراحی كلیه فرمهای چاپی مورد نیاز برای گزارشات و همچنین فرم های عملیاتی.
امكان تعریف مجوزهای كاربران با محدوده های دسترسی معین در سطح منو، فرم و ركورد مدیر سیستم می‌تواند كاربران را در بخشهای خاصی از سیستم و برای ركوردهای خاص از اطلاعات محدود نماید.
 
 
 
         
   

■ مقالات مرتبط با نرم افزار اتوماسيون اداري

■ مقالات مرتبط با BPMS

■ محصولات

● كاهش هزینه های سازمان با اتوماسيون اداری ● تعالی سازمانی با نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار ● نرم افزار مدیریت و آرشیو پیمان
● پارامترهای ارزیابی نرم افزار اتوماسیون اداری ● ریسکهای اجرای BPMS ● نرم افزار اتوماسیون اداری كتیبه
● تفاوت نرم افزار اتوماسیون اداري و نرم افزار BPMS ● BPMS و نسلهاي مختلف سيستمهاي مديريت اطلاعات ● نرم افزار BPMS (مدیریت فرایندهای کاری)
● گام به گام حرکت به سوی تعالی سازمانی بخش اول ● BPR چیست؟ ● نرم افزار مدیريت اسناد مهندسی EDMS
● گام به گام حرکت به سوی تعالی سازمانی بخش دوم ● DSS چیست؟ ● نرم افزار حسابداری مالی اُرُد
● گام به گام حرکت به سوی تعالی سازمانی بخش سوم ● BPMS و نرم افزار بایگانی و آرشیو فنی و مهندسی ● نرم افزار حسابداری خزانه‌داری اُرُد
● گام به گام حرکت به سوی تعالی سازمانی بخش چهارم ● BPMS و نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات
● ارتباط نرم افزار اتوماسیون اداری كتيبه و سيستم مديريت گردش كار ● مزایا و معایب استفاده از نرم افزار BPMS نسبت به نرم افزارهای استاندارد
● راهكار استفاده از نرم افزار اتوماسيون اداري با پراكندگي جغرافيايي ● BPMS و سیستم مدیریت پروژه
● ارزیابی نیروی انسانی با نرم افزار اتوماسیون اداری ● چالش BPMS و برنامه نويسان
● نرم افزار اتوماسيون اداری رايگان ؟ ● تكامل نرم افزار MIS با نرم افزار BPMS
● مزایای اتوماسیون اداری - بخش اول : ساماندهی الگوهای مكاتبات ● خبرگي نرم افزار BPMS با Workflow خبره
● مزایای اتوماسیون اداری - بخش دوم : نظم‌دهي و نظارت بر ارتباطات ● استفاده از شبکه های عصبی یادگیر در Workflow خبره
● مزایای اتوماسیون اداری - بخش سوم : نظارت بر تكميل نامه ● ایجاد حافظه سازمانی با نرم افزار BPMS
● اتوماسیون اداری و سیستم انتشار اطلاعات (Replication) ● هرم تعالی سازمانی و نرم افزار BPMS
● تهیه شابلون فرایند جهت ارتباط نرم افزار BPMS و نرم افزار حسابداری
● نقش web service ها در يكپارچگي اطلاعات در نرم افزار BPMS خبره
● BPMS و سیستم مدیریت انبار
● BPMS و سیستم پیگیری فروش و CRM
● تفاوت داشبورد مدیریتی و گزارش با دید نرم افزار BPMS
● مثالهایی از ارتباط نرم افزار BPMS با زیرسیستمهای دیگر
● رادار چارت چیست؟ کاربرد رادار چارت در مدیریت پروژه

■ خدمات شبکه

■ ارتباط با مشتری

■ ابزارهای جانبی

راه اندازي و پشتیبانی شبكه درخواست دمو گزارش ساز
نصب و راه اندازی تجهیزات میکروتیک درخواست نمایندگی فرم ساز
  دریافت بروشور آشنایی با شركت  
  ارسال تيكت به واحد پشتيباني نرم افزار  
 
                                   

برخی مشتریان  ■

seprator                  
شركت ام جي اي كوتير ايليا Seprator فرادريا عرشه پژوهشگاه ملي اقيانوسي شناسي شركت گاما شركت نداي علم و صنعت شركت تهران جنوب پژوهش عمران راهوار شركت سازه كيفيت پايدار شركت كان آذين گروه وسام موتور
                 
شركت فرايندسازان انرژي موسسه نصب گستر ساحل سيمان خوزستان شركت آب و فاضلاب استان مركزي شركت سازه‌هاي صنعتي آذران شركت مديريت توليد برق مشهد شركت تهران گروه شركن مهندسي والا انرژي شركت مهندسين مشاور پژوهشهاي ساختماني ايران شركت ثامن سازه عرش
                 
شركت سوربن شمال شركت ماشين سازي ويژه قرارگاه خاتم(ص) ماكاروني رشد فرا تحقيق سپاهان شركت سرمايه گذاري مس شركت ساختماني ايستافر شركت ناورود موسسه عمران صنعت شركت سكوكار
                 

 

   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت مهندسي نرم‌افزار فراتحليل‌گران ورجاوند می باشد